close

글루칸제품

Glucan

Pyroplates®

마이크로플레이트

Pyroclear® Pyroplate® 96-well은 내독소 및 글루칸 간섭이 없음을 인증받은 제품입니다.

카다로그 번호

#CA961-10                                                          96-well microplate, 10 pack

#CA961-50                                                          96-well microplate, 50 pack

q